ჰორიზონტი ევროპა დამატებით გამოყოფს 5 მისიას, რომელიც წარმოადგენს ევროპის ყველაზე დიდ გამოწვევას. 

თითოეული მისია ხორციელდება გაზომვადი მიზნების მქონე აქტივობების პორტფელის საშუალებით, როგორიცაა

კვლევითი პროექტები,  პოლიტიკის მხარდამჭერი ღონისძიებები ან საკანონმდებლო ინიციატივები.

 ხუთი მისია: