გლობალური გამოწვევები და ევროპული ინდუსტრიული კონკურენტუნარიანობა

II სვეტი მხარს უჭერს კვლევით პროექტებს, რომლებსაც ახორციელებენ საერთაშორისო და ინტერდისციპლინური კონსორციუმები. ევროკომისიის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ თემები გადანაწილებულია კონკრეტულ სოციალურ გამოწვევაზე მიმართულ ექვს კლასტერად, კერძოდ: 

მეორე სვეტში („ზემოდან ქვემოთ“ მიდგომის შესაბამისად) წინასწარაა განსაზღვრული საკონკურსო პროექტის თემა, შინაარსი და მოსალოდნელი შედეგები. თითოეული თემისთვის ასევე მითითებულია პროექტის ტიპი, ბიუჯეტი, ვადა და შეფასების პროცედურა. კონკურსებში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საერთაშორისო კონსორციუმში გაერთიანებულ როგორც კვლევით ორგანიზაციებს, ასევე კერძო კომპანიებს, საჯარო სტრუქტურებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სხვა იურიდიულ პირებს. 

 

ეროვნული საკონტქტო პირების საკონტაქტო ინფორმაცია.